اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی

اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی

در این قسمت اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

اسم دوقلو دختر و پسر
اسم دوقلو دختر و پسر
ردیفاسممعنی
۱آدریناادیبدختر: آتشین، سرخ روی، دختر زیبا رو، بانوی آتشینپسر: زیرک، با فرهنگ، دانشمند، خداوند ادب
۲آراگلآراددختر: آراینده گلها، زیبا کننده گلهاپسر:نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور،نام فرشته خوبی ها در ایران باستان
۳آرشیدا آرشامدختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشانپسر: یک اسم اصیل آریایی، قوی، نیرومند و دارای زور خرس
۴آرشیداآرشیندختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشانپسر: از نام های ایرانی پسرانه در زمان هخامنشی به معنای پهلوان باستان، داناترین و عاقلترین
۵آرمیتاآرتادختر: پاک، فروتن، پاک دامنمقدس، راست گفتار، درست کردار
۶آروشاارشیادختر: درخشان، نورانی، باهوشپسر: در لغت زند و پازند تخت شاهان، عرش، جایگاه و مقام بالا
۷آریاناآریادختر: سرزمین آریایی، مایه ی افتخار نژاد آریایی، نام یکی از سرداران ایرانیپسر: آزاده، نجیب
۸آویناآویدختر: دختر پاک و بانویی که مثل آب زلال استپسر: دانش، خرد، عقل
۹آیلینآیدیندختر: هاله، اطراف ماه، هاله ی ماهپسر: روشنایی، روشن، آشکار
۱۰الیناایلیادختر: نیکویی و نعمت برای ماپسر: در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است ، راستگوی بزرگ
۱۱بنیتابنیامیندختر: دختر بی همتای منپسر: پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب (ع)
۱۲بهدیسبهداددختر: بی همتاپسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب
۱۳بهدیسبهداددختر: خوش رنگ، مانند خوبی و نیکیپسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب
۱۴پانیذپرهامدختر: قند مکرر، شکرپسر: الهه تقدیر کننده طبیعت
۱۵پرستوپدرامدختر: نام یک پرنده، چلچلهپسر: آراسته، نیکو، خوشدل، شاد
۱۶پرنیانکیاندختر: پرده ی نقاشی – پارچه ابریشمی دارای نقش و نگارپسر: پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران
۱۷پرواپویادختر: فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجهپسر: ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است
۱۸پریاآریادختر: همانند پری – زیبا چون پریپسر: آزاده، نجیب
۱۹پریساپارسادختر: زیبا چون پریپسر: پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار،
۲۰پوپکبابکدختر: پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهدپسر: پرورنده و پدر را گویند
۲۱پونهپوریادختر: گیاهی معطر از خانواده نعناعپسر: نیک صورت – نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی
۲۲تَندیس داتیسدختر: تصویر برجسته، تمثال، (به مجاز) زیبا روی – مجسمهپسر: نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۲۳تابانساماندختر: دارای نور و روشنی، درخشان، روشنپسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی
۲۴تاراطاهادختر: ستاره، کوکب، مردمک چشم – ستارهپسر: نام سوره ای در قران کریم ( طه)
۲۵تیاراتیامدختر: آراینده ی چشم، چشم آرا زیباپسر: در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی
۲۶ثَمینرادیندختر: گران بها، قیمتپسر: جوانمرد – بخشنده، جوانمرد
۲۷ثمینساماندختر: گران بها، قیمتپسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی
۲۸جاناجاویددختر: عزیزا، محبوبا – ای جان، ای عزیزپسر: جاویدان – همیشگی، ابدی
۲۹چکاوک بابکدختر: پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر داردپسر: پرورنده و پدر را گویند
۳۰حمیدهحمیددختر: ستوده، پسندیده،در خور ستایش، نام مادر امام موسی کاظم (ع)پسر: ستایش شده – ستوده، از نامهای خداوند
۳۱حنادانادختر: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر داردپسر: دارای عقل و تجربه، خردمند
۳۲حورادارادختر: حور، زن زیبای بهشتیپسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند
۳۳دَریادارادختر: دریاپسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند
۳۴دیانادایاندختر: نیکی رسان، نیکویی بخشپسر: دایه – سرافرازی
۳۵دینادانادختر: داور، داوری، دینپسر: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل
۳۶رهارهامدختر: نجات یافته و آزادپسر: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۳۷ریمارامادختر: در زبان عربی، «پایان روز تا تاریکی» و مجازا به معنای زیباستپسر: در اساطیر هند، شخصی است که از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان بوجود آمده است
۳۸ژیناسپنتادختر: حیات – زندگی بخشپسر: پاک و مقدس
۳۹ژینوس ژوبیندختر: دختر باهوشپسر: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز
۴۰سامیهسامدختر: زن بلند قد، کسی که عازم شکار استپسر: آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال
۴۱سپیدهسپهردختر: روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب، (پسر: آسمان، (به مجاز) روزگار
۴۲سعیدهسعیددختر: خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمندپسر: خجسته، مبارک
۴۳سماسینادختر: آسمانپسر: دانشمند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
۴۴سونیا سورنادختر: خرد و عقلپسر: نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
۴۵شایلیشایاندختر: بی همتاپسر: شایسته، سزاوار، در خور
۴۶شایناشایاندختر: شاهدانه، مروارید درشتپسر: شایسته، سزاوار، در خور
۴۷صبراصدرادختر: صبور و شکیباپسر: بالا برنده، ارج دهنده، نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا
۴۸فرانک فردیندختر: به معنی پروانه، (در اعلام) نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون در داستان های ملیپسر:فروردین
۴۹فرنازفرزاددختر: دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوهپسر: زاده شکوه و جلال
۵۰فرنوش کیانوشدختر: نوشنده شکوه و جلالپسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی
۵۱کتایون همایوندختر: دختر قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیارپسر: جسته، مبارک، فرخنده
۵۲کیاناکیاشادختر: منسوب به کیان، طبیعتپسر: پادشاه، سلطان، حاکم
۵۳کیاناکیاندختر: منسوب به کیان، طبیعتپسر: سروران و بزرگان – پادشاهان
۵۴گلرخ شاهرخدختر: مانند گل، زیبا رویپسر: دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شا
۵۵مِهرانه مهراندختر: منسوب به مهران، دارنده مهر، فروغ خورشیدپسر: نام یکی از خاندان‌های هفتگانهی عصر ساسانی، دارنده ی مهر
۵۶مانِلیمانیدختر: بمان برایم، (نام شخصیتی در شعر نیما یوشیجپسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی
۵۷مانامانیدختر: ماندنی، پایدارپسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی
۵۸ماندانامانیدختر: عنبر سیاه ،دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد، ماندنی و نمیراپسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی
۵۹محنامحمددختر: به حنا خضاب کردهپسر: ستوده، بسیار تحسین شده، آن که خصال پسندیده اش بسیار است، (در اعلام) نام پیغمبر اکرم (ص )
۶۰مهزاد مهرزاددختر: بزرگ زاده، شاهزادهپسر: زاده خورشید، نا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از پسران اسفندیار
۶۱مهسان ماهاندختر: مانند ماه، زیباپسر: نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر
۶۲مهشاد فرشاددختر: ماهشاد – مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)پسر: شکوه، شادی، شادی بزرگ
۶۳مهشید فرشیددختر: پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشانپسر: شکوه خورشید، شکوه درخشان – دا
۶۴نوانیمادختر: صدای آهنگین، نغمه، آوازپسر: کوهی است حوالی نور، (در اعلام) نام یکی از اسپهبدان تبرستان، تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) شاعر نوپرداز
۶۵نوژاننویاندختر: فریاد، صدا و بانگ بلندپسر: شادابی، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
۶۶نیازفرازدختر: حاجت، احتیاجپسر: دارای وضع روبه بالا، خوب، خوش، جای بلند
۶۷وحیدهوحیددختر: مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیرپسر: یگانه، یکتا، بی نظیر
۶۸ونوش کیانوشدختر: گل بنفشهپسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه
۶۹ویستااوستادختر: یابنده، برخوردار – دانش و فرهنگپسر: اساس، بنیاد، پناه، یاوری
۷۰یاسمن یاسیندختر: درختچه ای زینتی دارای گل های درشتپسر: نام سوره ای در قرآن کریم”

اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی ۲۰۲۰ بسیار زیبا و لاکچری


بیشتر بخوانید:۲روش درست کردن تیتاب


منبع:بیتوته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =